மனித உரிமை

மனித உரிமைகளின் சாதனையாளர்களிடமிருந்து…

சமூக மாற்றம் ஆரம்பித்துவிட்டால், அது பின்னால் செல்லாது. வாசிக்க கற்றுக் கொண்ட ஒருவரை உன்னால் கற்றுக் கொள்ளாமலிருக்கச் செய்ய முடியாது. பெருமையாக சிந்திக்கும் ஒருவரை உன்னால் அவமதிக்க முடியாது. பயமற்ற ஒருவரை உன்னால் ஒடுக்க முடியாது. நாம் எதிர்காலத்தைப் பார்த்திருக்கின்றோம். அந்த எதிர்காலம் நம்முடையது.

சீசர் சாவேஸ்

 

ஒருவனுக்கு விளங்கும் மொழியில் நீ பேசினால், அது அவனுடைய தலையை அடைகிறது. அவன் மொழியில் நீ பேசினால், அது அவனுடைய இதயத்தை அடைகிறது.

நெல்சன் மண்டேலா

 

நான் நம்பிக்கையிழக்கும்போது, வரலாறு முழுவதும், உண்மையும் அன்பும் எப்போதும் வெற்றி பெற்றதை நினைக்கிறேன். அங்கே கொடுங்கோலும் கொலையும் ஒரு காலத்தில் வெல்ல முடியாததாக காணப்பட்டன. ஆனால், முடிவில் அவை வீழ்ந்து போயின. இதை நினைவில் வை எப்போதும்.

காந்தி

 

ஒரு மனிதனின் உச்ச அளவீடானது அவன் தேற்றிக் கொள்ளவும், பொருத்தமாகவும் எங்கே இருந்தான் என்பதிலல்ல, மாறாக சவாலின்போதும், எதிர்வாத்தின்போதும் அவன் எங்கே இருந்தான் என்பதிலாகும்.

மார்டின் லூதர் கிங்

 

நான் இப்போது நினைக்கிறேன். நான் மிக நேர்மையாக தெளிவாக்கியுள்ளேன். அதாவது, நம்பிக்கை எனும் சொல்லுடன் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைய என்னால் முடியாது. ஏதோ மக்கள் நம்பிக்கை என்பதை என்னால் உண்மையென நம்ப முடியாது. நமக்கு எது வேண்டுமே அதற்காக வேலை செய்கிறோம்.

டா ஆங் ஸான் சூ கி

 

மற்றவர்களையும் நம்மையும் முன்னோக்கியுள்ள பாரிய பொறுப்பை சுமந்து, அதிக சுதந்திரத்தை நாம் அனுபவிக்கிறோம்.

ஒஸ்கார் அரியஸ் சன்சேஸ்

 

நாம் பொருளாதார அபிவிருத்தி பற்றி, வெவ்வேறு திட்டத்தில் பில்லியன் டொலர் முதலிடுவது பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தோம். மக்களுக்கு அப்போது பில்லியன் டொலர் தேவைப்படாததை நான் பார்த்தேன்.

மெஹமட் யுனுஸ்

 

உன் இதயத்திற்கு சரியாக இருப்பதை செய் அதற்காக எப்படியும் நீ விமர்சனத்திற்கு உள்ளாவாய். செய்தால் சபிக்கப்படுவாய், செய்யாவிட்டாலும் சபிக்கப்படுவாய்.

எலேனோர் ரூஸ்வெல்ட்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s