மனித உரிமை

மனித உரிமைக்கான குரல்கள்

நீ சொல்வதை மறுதலிக்கிறேன். ஆனால், நீ அதை சொல்வதற்கான உனது உரிமையை மரணம் வரை பாதுகாப்பேன்.

வோல்டர் 

நான் கற்றுக் கொண்டேன் துணிவானது பயத்தின் இல்லாமை அல்ல, ஆனால் அது பெருஞ் சாதனையால் சூழப்பட்டது. துணிச்சலுள்ள மனிதன் என்பது பயத்தை உணராதவனல்ல, ஆனால் அவன் பயத்தை வெற்றி கொள்கிறான்.

நெல்சன் மண்டேலா 

மனித குல செயல்படுத்தலில் அகிம்சை பாரிய ஆற்றல் உடையது. இது மனித புத்திக்கூர்மையால் ஏற்படுத்தப்பட்ட பேரழிவு ஆயுதங்களின் ஆற்றலைவிட பேராற்றல் கொண்டது.

காந்தி 

எங்கேயோ உள்ள  அநீதியானது நீதியை எல்லா இடத்திலும் நடத்துகிறது.

மார்ட்டின் லூதர் கிங் 

 

மக்கள்  தங்கள்  சொந்த உரிமையை அறியாதபோது, எப்படி மற்றவர்களின் உரிமையை எப்படி மதிப்பார்கள்? மற்றவர்களின்  உரிமைக்காக  உறுதியாய்  இருப்போம்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s