கவிதை

என் இனிய பென்டியமே..!

அந்தக் கணினிகூட

Boot ஆகிவிடுகிறது

ஏன் பெண்னே – உனக்கு

இன்னும் காதல் mood வரவில்லை?

 

Dir/a/p கொடுத்தும்

உன் மனது தெரியவில்லை

Mem/c கொடுத்தும்

பயனில்லை – மனசு தெரியவில்லை!

 

உன்னை மறக்க

Deltree/y *.* கொடுத்தால்

மனசு Access Denied

சொல்கிறது

மனதெல்லாம் Bad Sector

வருகிறது

 

நான் MD Love என்றால்

நீயோ RD Love என்கிறாய்

Prompt $I love you என்றாலோ

Prompt $H என்கிறாயே

 

Path = You என்றேன்

Set Comspec = I am என்றேன்

http://i.love.you என்றேன்

பதில் மட்டும் cls கண்ட

Screen ஆய் உள்ளது.

 

உன்னிடம் F1 அழுத்தினால்

நீயோ Ctrl+alt+del அழுத்துகிறாய்

மனசுக்கு இனியும் Guard

வேண்டாம்

நான் Chernobyl உம் அல்ல

HIV யும் அல்ல

 

Email அனுப்பினால்

உன் Inbox தடுக்கிறது

எனக்கோ இதயம்

1000kbps வேகத்தில்

துடிக்கிறது

 

என் இனிய பென்டியமெ

என் இறுதி Output இதுதான்

ஒன்று Format/q/u/v:I am You:

அல்லது Shutdown!

 

இக்கவிதை தமிழ் கம்யூட்டர் சஞ்சிகையில் 23.08.1999 அன்று பிரசுரமானது.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s