கவிதை

பைசா

பைசாவை
விட்டுவிடுங்கள்!
இங்கே
பைசா இல்லாது சரியும்
மக்களை கொஞ்சம்
நிமிர்த்தி விடுங்கள்!

 

 இக்கவிதை படத்திற்கு கவிதை எழுதும் போட்டி இல 419ல் பரிசுக்குரிய கவிதையாக தினமுரசு பத்திரிகையால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. © Anton Cruz

 The above picture is mostly similar to the original picture.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s