கவிதை

நாளைய சந்ததிக்கு….

தோண்டப்பட்ட
சூரியக்கந்தையையும்
தோண்டப்படாத
செம்மணியையும்
செதுக்கி வை!

 

இக்கவிதை படத்திற்கு கவிதை எழுதும் போட்டி இல 265ல் பரிசுக்குரிய கவிதையாக தினமுரசு பத்திரிகையால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. © Anton Cruz

 The above picture is similar to the original picture

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s