கவிதை

எதற்கு?

அரிசி விலை
அதிகரிக்கையில்
அதிகமான
பானைகள்
எதற்கு?

 

 

இக்கவிதை படத்திற்கு கவிதை எழுதும் போட்டி இல 24ல் சிறப்புக்குரிய  கவிதையாக தினமுரசு பத்திரிகையால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. © Anton Cruz

 The above picture is mostly similar to the original picture.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s