அறிவுக் களஞ்சியம்

அறிவுக் களஞ்சியம் என்ற இவ்வலைப்பூவானது இயன்றளவு தமிழில் கட்டுரைகளை உருவாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் உருவாக்கப்பட்டது. குறிப்பாக, ஆங்கிலத்தில் உள்ள நல்ல தகவல்களை தமிழுக்கு மாற்ற வேண்டும் என்ற நிலையையும் கொண்டுள்ளது. இயன்றளவு தூய தமிழில், பிழைகள் அற்று எழுதுவதையும் நோக்காக் கொண்டுள்ளது.

அறிவுக் களஞ்சியம்
அறிவுக் களஞ்சியம்

இணையத்தில் குப்பைகள் போன்று பல தகவல்கள் கிடைக்கின்றன. பல பலருக்கு வேண்டப்படாததாகவும், சமூகத்தைக் கெடுப்பனவாகவும் உள்ளன. எனவே சமூகத்துக்கு நல்லதையே கொடுக்க வேண்டும், அது அறிவு பூர்வமானதாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான அறிவுக் களஞ்சியம் என்ற பெயர் தெரிவு செய்யப்பட்டது.

உங்கள் ஆரோக்கியமாக கருத்துக்களால் இது இன்னும் வளம் பெறலாம். எனவே, கருத்துக்களைத் தெரிவிக்க மறக்க வேண்டாம். தீங்கான பின்னூட்டல்கள் நீக்கப்படும் என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s